close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه با موضوع:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپای

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه با موضوع:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپای

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1ـ ضرورت تحقیق.. 3

2 ـ سابقه تحقیق.. 5

3ـ روش تحقیق.. 5

4ـ ساختار تحقیق.. 6

5 ـ پرسش اصلی تحقیق.. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق.. 6

7 ـ فرضیه‌های تحقیق.. 7

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن. 9

 1. تعریف اماکن ورزشی.. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى.. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى.. 9

2ـ 2. سالن ورزشى.. 10

2ـ 3. استخر ورزشى.. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى.. 10

2ـ5. باشگاه ورزشى.. 11

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی.. 15

 1. از مسئولیت اخلاقی.. 15
 2. از مسئولیت کیفری.. 16

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی.. 21

گفتار دوم: تمايزات مسئوليت انتظامی.. 22

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی.. 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

 1. عنصر مادی تقصیر. 25
 2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

 1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک.. 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

 1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

 1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
 2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

 1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43

1ـ2. تعداد اعضاي هيأت مديره 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44

1ـ3ـ1. اهلیت… 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54

ج. مدیران به عنوان Trustee. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55

نتیجه‌گیری.. 55

2ـ مدیر عامل.. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59

3ـ مربیان. 63

4ـ بازیکنان. 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69

 1. نظریه تقصیر. 70
 2. نظریه خطر. 74

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

 1. نظريه فرض تقصير. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82

4ـ نظریه مختلط.. 85

5ـ نظریه تضمین حق.. 85

نتیجه‌گیری.. 86

‌1. نقاط اشتراک.. 88

 1. نقاط افتراق.. 91

نتیجه‌گیری.. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش…. 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

1-1. تعهدات بازیکن.. 110

1-2. تعهدات مربیان‏ 117

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی.. 124

 1. جبران خسارات مادی.. 124
 1. جبران خسارات معنوى.. 129

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه 134

 1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران. 142

الف. قاعده اقدام. 144

ب. رضایت زیان‌دیده 145

ج. پذیرش خطر. 146

د. قاعده تحذیر. 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

 1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

 1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف… 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

 1. جبران خسارات وارده بر تماشاگران. 165

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی.. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی.. 178

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت… 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن. 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی.. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت… 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی.. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی.. 183

نتیجه. 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت… 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی.. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین.. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی.. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی.. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت… 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی.. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…. 188

نقد و بررسی این مبانی.. 188

نتیجه‌گیری.. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت… 191

 1. در خسارات مادی.. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 192

1ـ2ـ1. دادن مثل.. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت… 193

 1. در خسارات معنوی.. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت… 194

2ـ2. پرداخت غرامت… 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت… 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196

1- تعریف بیمه. 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه. 197

 1. خطر. 197
 2. حق بیمه. 198
 3. خسارت… 198

2ـ انواع بیمه. 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی.. 199

نتیجه‌گیری.. 203

پیشنهاد. 206

فهرست منابع و مآخذ. 207

چکیده انگلیسی

 

مقدمه

اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان می­گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند.[1] در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسان­های بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.[2]

با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاكی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کركری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.[3]

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می­دهیم.

1ـ ضرورت تحقیق

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.[4]

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.

2 ـ سابقه تحقیق

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.

3ـ روش تحقیق

4ـ ساختار تحقیق

5 ـ پرسش اصلی تحقیق

6 ـ پرسش­های فرعی تحقیق

7 ـ فرضیه­های تحقیق

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهم­ترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) می­باشد.

3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در قبال تخلفات خود و يا ورزشكاران  و مربيان و تماشاگران در طول رقابت‌هاي ورزشي در برابر فدراسيون‌هاي ورزشي مربوطه مسئوليت انتظامي پيدا مي‌كنند.+ نوشته شده در دوشنبه 26 تير 1396 ساعت 11:20 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 18

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» پایان نامه ارشد: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1179)
» رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postcg محفوظ می باشد.